Corona

Protocol Corona-virus Grafisch Lyceum Utrecht <update 13 juli 2020>

In verband met de bestrijding van het Corona-virus gelden landelijke maatregelen die ook het Grafisch Lyceum Utrecht raken. In onderstaand protocol worden deze maatregelen specifiek voor beide locaties, aan de  Vondellaan en de Koningin Wilhelminalaan uitgewerkt.

Algemeen

 1. Het Grafisch Lyceum conformeert zich aan de richtlijnen van de Rijksoverheid en Veiligheidsregio, de landelijke RIVM-richtlijnen en de protocollen zoals de mbo-raad die overeenkomt met ministeries, vervoerders, werkgevers- en werknemersorganisaties.
 2. De veiligheid en gezondheid van studenten en medewerkers moeten gewaarborgd zijn. Zij allen moeten daarin vertrouwen hebben.
 3. De GGD/RIVM regel is dat een student of medewerker die ziek is of die samenwoont met iemand met ziekteverschijnselen, niet op school komt. Deze regel wordt strikt gehandhaafd.
 4. Bij het uitwerken van de richtlijnen houden wij oog voor het welzijn van medewerkers. De combinatie van onderwijs op afstand én onderwijs op de schoollocatie levert voor studenten en docenten werkdruk op. We bespreken daarom regelmatig met teams, Ondernemings- en Studentenraad welke keuzes worden gemaakt.

Met ingang van het nieuwe studiejaar 2020-2021 voert het Grafisch Lyceum Utrecht een aantal maatregelen door die het mogelijk maken, conform de landelijke richtlijnen, onderwijs op locatie te verzorgen waarbij het gebruik van Openbaar Vervoer door studenten en medewerkers beperkt blijft tot 40%. Bij deze inrichting van onderwijs op locatie hebben voorrang:

 • eerstejaars
 • studenten die afstuderen in 2020
 • studenten in een kwetsbare positie, waaronder een thuissituatie die studeren bemoeilijkt.

Basisregel is dat onderwijs en examinering online zijn tenzij anders aangegeven en dat medewerkers vanaf huis werken. Op school geldt voor iedereen, ongeacht leeftijd, de anderhalve meter-regel.

Ruimteverdeling

 • Door het Grafisch Lyceum Utrecht is vastgesteld welke lokalen op welke tijdstippen beschikbaar zijn voor een onderwijsteam en aan hoeveel studenten daar maximaal les kan worden gegeven. Het streven is dat gedurende Periode 1, eerstejaars studenten twee dagen per week op school komen, en hogerejaars studenten een dag per week.
 • In alle lokalen, gangen en andere gebruiksruimtes wordt middels onder meer bewegwijzering, de opstelling van meubilair en door hygiënische maatregelen zoals bijv. papieren handdoekjes en gelpompen gewaarborgd dat de anderhalve meter en de hygiënevoorschriften in acht worden
  genomen.
 • In verkeersruimtes (gangen, pleinen, aula’s, etc.) zijn looproutes helder aangegeven, eventueel d.m.v. eenrichtingsverkeer, anders door ‘rechts houden’, gescheiden in- en uitgang.
 • Pauzeren en in groepen werken mag op de aangewezen werkpleinen, buiten de school en in de kantine mits de 1.5 meter afstand tot elkaar gerespecteerd wordt. Pauzeren en in groepjes werken mag niet in de gangen.
 • Bij een groepswissel in een lokaal dient de student die start de werkplek te reinigen met in het lokaal beschikbare reinigingsmiddelen. De docent ziet hier op toe.
 • Er wordt zo min mogelijk met papier gewerkt, tenzij dat voor onderwijsdoelen nodig is en materiaaluitwisseling wordt voorkomen.
 • Kluisjes worden niet gebruikt, studenten nemen hun jas en tas mee naar het lokaal.
 • Studenten en docenten zijn uitsluitend op school wanneer er een onderwijsactiviteit geprogrammeerd is.
 • Docenten zien toe op naleving van de regels in het lokaal, alle medewerkers spreken elkaar en studenten aan op naleving van de regels in de rest van de school.
 • Roken is op alle school(terreinen) in Nederland verboden.
 • Om besmettingsgevaar en het risico van uitval van meerdere collega’s te beperken, is in principe nooit meer dan de helft van een team fysiek in dezelfde ruimte aanwezig; de leidinggevende bespreekt en organiseert dit in het team.
 • Voor de ondersteunende diensten geldt dat dagelijks (afhankelijk van het werk en naar het oordeel van de leidinggevende) in principe maximaal 40% van de collega’s op locaties kan werken.
 • Personeel wordt opgeroepen zoveel mogelijk met eigen vervoer te komen en het OV (zeker station Vaartse Rijn) te mijden.

Hygiëne & gezondheid

Wat betreft de aanwezigheid en inzet van personeel gelden de landelijke richtlijnen: collega’s die gezond zijn, zijn in principe beschikbaar voor het verzorgen van onderwijs op school. Wie niet tot de risicogroep behoort (en onder normale omstandigheden op locatie werkt) maar zich wel ernstig zorgen maakt, gaat hierover in gesprek met zijn leidinggevende. In dat gesprek wordt beoordeeld of en hoe tot afspraken gekomen kan worden over de precieze invulling van de werkzaamheden. Medische informatie van de werknemer hoeft niet gedeeld te worden met de leidinggevende of collega’s. De bedrijfsarts kan hierbij worden betrokken.

Verder geldt:

 1. Collega’s die behoren tot medische risicogroepen (zie definities GGD/RIVM en mbo-protocol) krijgen het advies thuis te werken. Over de invulling van het werken op afstand wordt overlegd met de leidinggevende.
 2. Hetzelfde geldt voor collega’s met gezinsleden/huisgenoten die behoren tot medische risicogroepen of die mantelzorg verlenen.

Wat betreft de algemene hygiëne zijn de landelijke GGD/RIVM-richtlijnen leidend. Dat betekent:

 • Medewerkers en studenten houden anderhalve meter afstand van elkaar. Dit geldt ook voor medewerkers onderling en voor studenten onderling, ongeacht hun leeftijd.
 • We wassen onze handen meerdere keren per dag ten minste 20 seconden of gebruiken reinigingsgel, in elk geval bij binnenkomst school en na toiletbezoek.
 • We schudden geen handen; hoesten en niezen in onze ellenboog; zitten niet aan het gezicht.
 • Een collega/student blijft thuis bij: (1) Neusverkoudheid (2) Hoesten (3) Moeilijk ademen/benauwdheid.
 • Een collega/student met koorts boven 38 °C blijft thuis.
 • Een collega/student moet tenminste 7 dagen thuisblijven en uitzieken, en mag pas weer naar school als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft.
 • Als iemand in het huishouden van de collega /student koorts boven 38°C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de medewerker/student ook thuis.
 • Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de collega /student weer naar school. Als iemand in het huishouden van de medewerker/student getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet de collega /student wachten tot die persoon 24 uur
  klachtenvrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven.
 • Collega /studenten met klachten nemen contact op met de arbo1 -/huisarts.
 • Voor testbeleid zie: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/ziekte

 

Stages

Stage in Nederland
Stages in Nederland gaan door zolang de student welkom is bij het stagebedrijf. Als het stagebedrijf aangeeft dat de student uit voorzorg niet meer welkom is, dan respecteren we dat. We blijven studenten begeleiden tijdens hun stage. Op de stageplek wordt het beleid van de werkgever gevolgd.

Stages in het buitenland
Buitenlandstages die tot de zomervakantie zouden lopen zijn beëindigd. Hoe lang de Corona-crisis aanhoudt weet niemand. Daarom wil het Grafisch Lyceum Utrecht graag vooruitdenken en studenten met toekomstplannen voor een stage in het buitenland voor schooljaar 2020/2021 tegemoet komen. Behoor je tot die groep, vraag dan naar de richtlijnen bij de contactpersoon voor stages binnen school.


Communicatie

Communicatie huidige studenten
Studenten en ouders/verzorgers worden per mail, intranet, de website, social media en indien nodig telefonisch geïnformeerd over de laatste updates.


Vragen

Er is een landelijk informatienummer over het Corona-virus opengesteld: 0800-1351. Kijk voor de meest gestelde vragen over het virus op de website van het RIVM.